Zaloguj się Wyloguj się
Strona główna
Działalność

Związek realizuje swoje cele i zadania przez:

1) udzielanie pomocy lub wsparcia (w tym organizacyjnego, prawnego, merytorycznego) swoim członkom, organizowanie, kształtowanie i rozwijanie dialogu i współpracy między nimi oraz wspieranie ich postulatów, wniosków, opinii, stanowisk, inicjatyw, przedsięwzięć, działalności,

2) zajmowanie stanowisk i wyrażenie opinii w sprawach związanych z działalnością członków,

3) sporządzanie i rozpowszechnianie ocen, ekspertyz, analiz projektowanych, wdrażanych lub obowiązujących przepisów prawa lub zasad polityki społecznej, ekonomicznej, gospodarczej, fiskalnej dotyczącej praw i interesów członków, a także rozwoju gospodarczego w dziedzinie turystyki,

4) występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z postulatami lub stanowiskami w zakresie projektowania, tworzenia lub stosowania aktów prawnych dotyczących praw lub interesów członków,

5) występowanie do organów władzy lub administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, związków zawodowych lub innych organizacji z postulatami, wnioskami, opiniami lub stanowiskami w sprawach związanych z prawami lub interesami członków,

6) uczestnictwo w debatach publicznych dotyczących praw i interesów członków,


7) promowanie Związku i jego działalności, w tym  za pomocą konferencji, seminariów, szkoleń, targów, wystaw, prezentacji, środków masowego przekazu lub innego  komunikowania się,

8) współdziałanie z innymi organizacjami,

9) prowadzenie rozmów i dialogu z klientami usług turystycznych lub ich organizacjami oraz regulatorami rynku usług turystycznych,

10) delegowanie przedstawicieli Związku w celu reprezentowania Związku przed organami władzy lub administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, związków zawodowych lub innych organizacji, a także przed innymi instytucjami, gremiami lub forami wymiany myśli lub poglądów, w tym także przed podmiotami, w których na podstawie przepisów prawa Związek jako organizacja pracodawców może posiadać swoją reprezentację,

11) inspirowanie, podejmowanie lub prowadzenie inicjatyw lub przedsięwzięć dotyczących praw i interesów członków, a także rynku turystycznego,

12) inicjowanie, podejmowanie lub prowadzenie badań i przetwarzanie informacji i danych dotyczących rynku turystycznego,

13) tworzenie i korzystanie z doradców, ekspertów, rzeczoznawców, biegłych lub osób z innymi uprawnieniami zawodowymi w celu udzielania pomocy i wspierania działalności Związku lub jego członków,

14) tworzenie, wdrażanie i upowszechnianie standardów działalności organizatorów turystyki, a także interweniowanie w przypadku ich naruszenia przez członków,

15) organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów między członkami w drodze postępowania mediacyjnego, polubownego oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą członków Związku,

16) uczestniczenie w przedsięwzięciach lub podmiotach gospodarczych oraz podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - na zasadach określonych w statucie.

Partnerzy serwisu
Strona głównaO nasKontaktZadaj pytanie
Realizacja i partner serwisu KSI Media
Dołącz do nas:
MatimpexSmall PlanetTouroperatorOrganizator TurystykiPolish Tour Operators AssociationOrganizacja pracodawcówImprezy urlopy przelotyRejsy czarteroweZwiedzanieSamolotemAutobusem