Zaloguj się Wyloguj się
Strona główna
Statut

STATUT

POLSKIEGO ZWIĄZKU ORGANIZATORÓW TURYSTYKI

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

1. Polski Związek Organizatorów Turystki (dalej „Związek”) jest organizacją pracodawców działającą na podstawie ustawy z 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235 poźn. zm.).

2. Związek jest organizacją dobrowolną, samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od władzy i organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i innych organizacji.

 

§ 2.

1. Siedzibą Związku jest m.st. Warszawa.

2. Związek działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3. Związek może tworzyć lub przystępować do polskich, zagranicznych lub międzynarodowych organizacji, federacji, konfederacji.

4. Związek może posługiwać się zastrzeżonym znakiem towarowym.

5. Związek może prowadzić Biuro Związku i zatrudniać pracowników.

 

PODSTAWOWE CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

ORAZ SPOSOBY I FORMY ICH REALIZACJI

 

§ 3.

1. Podstawowym celem i zadaniem Związku jest ochrona, obrona praw, dóbr osobistych i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wobec organów władzy i administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego, gospodarczego, zawodowego, związków zawodowych lub innych organizacji, w tym społecznych, gospodarczych lub zawodowych.

2. Do celów i zadań Związku należy także:

1) oddziaływanie na projektowanie, tworzenie i/lub stosowanie przepisów prawa dotyczącego interesów organizatorów turystyki,

2) popularyzowanie i promowanie roli, zadań i działalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych,

3) wypracowanie i propagowanie standardów działalności organizatorów turystyki, w tym etycznych, dobrych praktyk, wzorów,

4) umacnianie publicznego zaufania i wizerunku organizatorów turystyki,

5) kształtowanie i usprawnianie relacji pomiędzy organizatorami turystyki, a regulatorami rynku usług turystycznych i innymi podmiotami operującymi na rynku usług turystycznych lub jego otoczeniu oraz klientami.

 

§ 4.

Związek realizuje swoje cele i zadania przez:

1) udzielanie pomocy lub wsparcia (w tym organizacyjnego, prawnego, merytorycznego) swoim członkom, organizowanie, kształtowanie i rozwijanie dialogu i współpracy między nimi oraz wspieranie ich postulatów, wniosków, opinii, stanowisk, inicjatyw, przedsięwzięć, działalności,

2) zajmowanie stanowisk i wyrażenie opinii w sprawach związanych z działalnością członków,

3) sporządzanie i rozpowszechnianie ocen, ekspertyz, analiz projektowanych, wdrażanych lub obowiązujących przepisów prawa lub zasad polityki społecznej, ekonomicznej, gospodarczej, fiskalnej dotyczącej praw i interesów członków, a także rozwoju gospodarczego w dziedzinie turystyki,

4) występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z postulatami lub stanowiskami w zakresie projektowania, tworzenia lub stosowania aktów prawnych dotyczących praw lub interesów członków,

5) występowanie do organów władzy lub administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, związków zawodowych lub innych organizacji z postulatami, wnioskami, opiniami lub stanowiskami w sprawach związanych z prawami lub interesami członków,

6) uczestnictwo w debatach publicznych dotyczących praw i interesów członków,

7) promowanie Związku i jego działalności, w tym za pomocą konferencji, seminariów, szkoleń, targów, wystaw, prezentacji, środków masowego przekazu lub innego komunikowania się,

8) współdziałanie z innymi organizacjami,

9) prowadzenie rozmów i dialogu z klientami usług turystycznych lub ich organizacjami oraz regulatorami rynku usług turystycznych,

10) delegowanie przedstawicieli Związku w celu reprezentowania Związku przed organami władzy lub administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, związków zawodowych lub innych organizacji, a także przed innymi instytucjami, gremiami lub forami wymiany myśli lub poglądów, w tym także przed podmiotami, w których na podstawie przepisów prawa Związek jako organizacja pracodawców może posiadać swoją reprezentację,

11) inspirowanie, podejmowanie lub prowadzenie inicjatyw lub przedsięwzięć dotyczących praw i interesów członków, a także rynku turystycznego,

12) inicjowanie, podejmowanie lub prowadzenie badań i przetwarzanie informacji i danych dotyczących rynku turystycznego,

13) tworzenie i korzystanie z doradców, ekspertów, rzeczoznawców, biegłych lub osób z innymi uprawnieniami zawodowymi w celu udzielania pomocy i wspierania działalności Związku lub jego członków,

14) tworzenie, wdrażanie i upowszechnianie standardów działalności organizatorów turystyki, a także interweniowanie w przypadku ich naruszenia przez członków,

15) organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów między członkami w drodze postępowania mediacyjnego, polubownego oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą członków Związku,

16) uczestniczenie w przedsięwzięciach lub podmiotach gospodarczych oraz podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - na zasadach określonych w statucie.

 

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 5.

1. Członkowie Związku dzielą się na zwyczajnych i wspierających.

2. Członkiem zwyczajnym może być pracodawca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w rozumieniu odrębnych przepisów prawa polskiego: organizatora turystyki i/lub pośrednika turystycznego, posiadający ważny wpis w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników turystycznych,

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą i zainteresowana działalnością Związku, która zobowiązała się do świadczenia na rzecz Związku pomocy rzeczowej, doradczej lub merytorycznej i finansowej.

 

§ 6.

1. Decyzję o przyjęciu kandydata na członka Związku podejmuje Zarząd na pisemny wniosek zainteresowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku. Wzór wniosku określa Zarząd. Nabycie członkostwa następuje po jego przyznaniu przez Zarząd i wpłaceniu wpisowego w terminie i wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej. Odwołanie wnosi się w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania przez wnioskodawcę decyzji odmownej. Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołanie na swoim najbliższym posiedzeniu, ale nie później niż 3 miesiące od dnia otrzymania odwołania. Decyzja Komisje Rewizyjnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

§ 7.

1. Członkostwo w Związku ustaje w razie:

1) wykreślenia z odpowiedniego rejestru prowadzonego przez właściwy organ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) wystąpienia ze Związku,

3) wykluczenia ze Związku,

4) otwarcia likwidacji członka stwierdzonego decyzją właściwego organu, ogłoszenia upadłości członka stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem właściwego organu,

5) rozwiązania Związku.

2. Wystąpienie ze Związku następuje na podstawie wniosku zainteresowanego złożonego na koniec roku kalendarzowego.

3. Wykluczenie następuje na podstawie decyzji Zarządu podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 3 członków Zarządu w razie:

1) działalności członka sprzecznej z celami Związku lub na szkodę Związku,

2) naruszenia statutu lub uchwał organów Związku,

3) uchylania się od płacenia składek przez okres dłuższy niż jeden rok.

4. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu przysługuje stronie odwołanie do Komisji Rewizyjnej. Odwołanie wnosi się w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania przez stronę decyzji o wykluczeniu. Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołanie na swoim najbliższym posiedzeniu, ale nie później niż 3 miesiące od dnia otrzymania odwołania. Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługuje żadne roszczenie do majątku Związku.

 

§ 8.

1. Członkowie zwyczajni mają:

1) czynne i bierne prawo wyborcze,

2) prawo uczestniczenia z prawem głosu w działalności Związku i jego organów,

3) prawo do korzystania z pomocy lub wsparcia Związku,

4) prawo dostępu do wszelkich informacji dotyczących Związku i jego działalności,

5) prawo zgłaszania postulatów, opinii, wniosków, stanowisk, inicjatyw dotyczących Związku j jego działalności.

6) prawo używania znaku towarowego Związku

2. Członkowie wspierający mają wyłącznie głos doradczy w sprawach Związku lub jego działalności.

3. Członkowie Związku są zobowiązani do:

1) przestrzegania statutu Związku oraz uchwał jego organów podjętych zgodnie ze statutem i w zakresie kompetencji, a także standardów działalności organizatorów turystyki uchwalonych lub przyjętych przez Związek,

2) udzielania pomocy i wspierania Związku w wykonywaniu zadań statutowych, terminowego opłacania składek,

3) udzielania organom Związku informacji niezbędnych dla jego działalności

 

§ 9.

1. Członkowie uczestniczą w działalności Związku, w tym w organach Związku, poprzez swoich reprezentantów.

2. Reprezentantem członka jest osoba fizyczna posiadająca prawo do reprezentowania członka na podstawie jego pisemnego upoważnienia złożonego Zarządowi. Prawo do reprezentowania członka na podstawie jego pisemnego upoważnienia trwa, aż do czasu jego odwołania lub wygaśnięcia.

3. Członek może w każdym czasie odwołać swojego reprezentanta składając Zarządowi stosowne pisemne oświadczenie woli - ze skutkiem od dnia otrzymania oświadczenia przez Zarząd. W miejsce odwołanego reprezentanta członek jest obowiązany wskazać na podstawie pisemnego upoważnienia nowego reprezentanta.

4. Upoważnienie wygasa w razie jego odwołania, rezygnacji reprezentanta złożonej na piśmie, śmierci reprezentanta, utratą przez niego zdolności do czynności prawnych, ustaniem członkostwa członka, którego on reprezentuje.

5. W przypadku reprezentantów osób prawnych – członków Związku wchodzących w skład ich organu zarządzającego i uprawnionych do jednoosobowej reprezentacji lub osób fizycznych – członków Związku prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą wymogu powyższego złożenia pisemnego upoważnienia nie stosuje się.

6. Członkowie organów Związku pełnią swoje funkcje honorowo, chyba że statut stanowi inaczej.

 

ORGANY ZWIĄZKU, ICH UPRAWNIENIA, WYBÓR I ODWOŁANIE, KADENCJA

 

§ 10.

1. Organami Związku są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Komisja Rewizyjna,

3) Zarząd.

2. Związek może ustanowić także jako swój organ Komisję Standardów Profesjonalnych.

 

§ 11.

1. Członkami wybieralnych organów Związku mogą być reprezentanci członków zwyczajnych, a także inne osoby wskazane przecz członków zwyczajnych. Zasady ich wyboru, odwoływania, zawieszania z ważnych powodów i wygasania mandatu określa statut.

2. Kadencja członków organów wybieralnych Związku trwa cztery lata.

3. W przypadku zwolnienia miejsca w wybieralnym organie Związku przed upływem kadencji, organ może uzupełnić swój skład przez kooptację, ale nie więcej niż 1/3 składu. Osoba kooptowana pełni funkcję do końca kadencji swojego poprzednika. Kooptacja jest zatwierdzana przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

4. Mandat członka wybieralnego organu Związku wygasa w razie upływu kadencji, odwołania przed upływem kadencji, rezygnacji, śmierci, utraty zdolności do czynności prawnych, ustania członkostwa w Związku członka, którego on reprezentuje.

5. Organy Związku wyrażają swoją wolę w formie uchwał. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych przez uprawnionych do głosowania członków, przy obecności co najmniej 1/2 wszystkich uprawnionych do głosowania członków, chyba że statut stanowi inaczej. W głosowaniu tajnym rozpatrywane są sprawy osobowe. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał wybieralnych organów związku decyduje głos ich przewodniczącego/prezesa.

6. Bez odbycia Walnego Zgromadzenia mogą być podjęte uchwały wybieralnych organów Związku jeżeli wszyscy ich członkowie wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie.

7. Posiedzenia wybieralnych organów Związku mogą odbywać się także za pomocą środków komunikowania się na odległość, o ile zapewniona jest jednoczesna obecność i komunikacja wszystkich uczestniczących w nim członków, a w razie głosowania tajnego zapewnione są warunki zachowania jego poufności. Posiedzenie zorganizowane w powyższy sposób jest rejestrowane na odpowiednich nośnikach zapisu, na podstawie których tworzy pisemny protokół sporządzany i podpisywany przez przewodniczącego/prezesa .

8. Członkowie wybieralnych organów Związku, z wyłączeniem Prezesa Zarządu, pełnią swoje funkcje honorowo i bez wynagrodzenia.

 

§ 12.

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Związku. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz na cztery lata w terminie do 30 października ostatniego roku przed upływem okresu czteroletniego powiadamiając wszystkich członków o jego miejscu, terminie, sposobie organizacji, proponowanym porządku obrad, projektach uchwał oraz sprawozdaniach drogą pocztową lub elektroniczną na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia może zwołać Zarząd w każdym czasie ilekroć uzna to za niezbędne, a ma obowiązek je zwołać na żądanie Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 wszystkich członków uprawnionych do głosowania – w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania żądania.

4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia uprawnienia do jego zwołania przechodzą na Komisję Rewizyjną.

5. Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia uczestnicy mniej niż połowa członków uprawnionych do głosowania, Walne Zgromadzenie może z tym samym porządkiem obrad - obradować i skutecznie podejmować uchwały w drugim terminie, który może być wyznaczony co najmniej godzinę poźniej tego samego, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 1/3 wszystkich członków uprawnionych do głosowania.

6. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie. Każdemu członkowi uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos.

7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) wybór lub odwoływanie członków wybieralnych organów Związku, a także zawieszanie ich w czynnościach z ważnych powodów, przy czym pierwszy skład wybieralnych organów Związku wybierany jest przez Zgromadzenie Założycielskie,

2) utworzenie lub zniesienie Komisji Standardów Profesjonalnych jako wybieralnego organu Związku, wybór lub odwoływanie jej członków, a także zawieszanie ich w czynnościach z ważnych powodów,

3) zatwierdzanie regulaminów działania wybieralnych organów związku, jeżeli zostaną one przez te organy uchwalone,

4) uchwalenie długo- lub krótkookresowych programów działania Związku,

5) uchwalanie budżetu Związku na każdy rok sprawozdawczy, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z jego wykonania,

6) określanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz zasad i terminów ich płatności, z tym , że określenie tych zasad i wysokości po raz pierwszy należy do Zgromadzenia Założycielskiego,

7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Związku,

8) udzielania członkom organów Związku absolutorium z wykonywania obowiązków za każdy okres kadencji,

9) określanie form i zasad pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz zasad i wysokości jego wynagrodzenia, z tym , że określenie tych form, zasad i wysokości po raz pierwszy należy do Zgromadzenia Założycielskiego

10) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 500.000 zł., włączając w to zbycie lub nabycie nieruchomości, przedsiębiorstwa, aktywów trwałych lub ich zorganizowanej części, ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ich wydzierżawienie,

11) uchwalanie standardów działania organizatorów turystki,

12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku oraz o przeznaczeniu jego majątku.

§ 13.

1. Komisja Rewizyjna jest wybieralnym organem kontrolnym Związku.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym jej Przewodniczącego.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej prócz innych spraw określonych statutem należy:

1) kontrola działalności Związku i jego organów,

2) ocena projektów lub sprawozdań przedstawianych przez inne wybieralne organy Związku, sprawozdań finansowych,

3) przedstawianie innym organom Związku postulatów, wniosków, stanowisk dotyczących działalności Związku, w tym wyników kontroli,

4) składanie Walnego Zgromadzeniu sprawozdania z działalności w okresie sprawozdawczym wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium, sprawozdań z przeprowadzonych kontroli i ich wyników,

4. W związku z wykonywaniem swoich zadań i obowiązków Komisja Rewizyjna może żądać od członków innych wybieralnych organów Związku lub jego pracowników informacji, ksiąg, dokumentów lub innych materiałów, wyjaśnień, sprawozdań, wchodzić do budynków i pomieszczeń, przeprowadzić oględziny, zlecać sporządzenie ekspertyzy lub opinii.

5. Członkom Komisji Rewizyjnej nie przysługuje prawo do indywidualnej kontroli.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej winny odbywać się co najmniej raz do roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje i im przewodniczy jej Przewodniczący, a razie jego nieobcości inny członek Komisji. Posiedzenia są zwoływane także z inicjatywy Prezesa Zarządu lub innego członka Zarządu, Komisji Standardów Zawodowych.

 

§ 14.

1. Zarząd jest wybieralnym organem wykonawczym Związku. Zarząd prowadzi sprawy Związku i reprezentuje Związek na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu.

3. Do kompetencji Zarządu prócz innych spraw określonych statutem należy:

1) przygotowywanie programów lub planów działalności Związku,

2) przygotowywanie projektu budżetu Związku,

3) podejmowanie uchwał w sprawie rozpoczęcia lub zakończenia prowadzenia przez Związek działalności gospodarczej, uczestnictwa w przedsięwzięciach gospodarczych, tworzeniu lub znoszeniu przez Związek funduszy, fundacji, podmiotów gospodarczych (w tym spółek), a także przystępowaniu lub uczestniczeniu w tych podmiotach (w tym obejmowaniu, nabywaniu udziałów, akcji lub innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych),

4) sporządzania sprawozdań z działalności Związku i ich przedstawianie Komisji Rewizyjnej,

5) gospodarowanie i zarządzanie majątkiem Związku, w tym nabywanie, zbywanie, obciążanie lub oddawanie do korzystania jego składników, podejmowanie i prowadzenie inwestycji (w tym kapitałowych, finansowych), dokonywanie przekształceń,

6) zarządzanie działalnością gospodarczą prowadzoną przez Związek lub podmioty z jego udziałem,

7) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia do Związku lub jego odmowy, wykluczenia ze Związku,

8) podejmowanie decyzji w sprawach tworzenia lub przystępowania przez Związek do organizacji, federacji lub konfederacji,

9) prowadzenie innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Związku.

4. Posiedzenia Zarządu winny odbywać się przynajmniej raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje i im przewodniczy Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu. Posiedzenia są zwoływane także z inicjatywy Komisji Rewizyjnej lub Komisji Standardów Zawodowych.

5. Prezes Zarządu kieruje bieżącymi sprawami Zarządu i może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy w szczególności:

1) dokonywanie za Związek czynności z zakresu prawa pracy lub innych prawnych stosunków zatrudnienia,

2) powoływanie lub odwoływanie stałych lub doraźnych komisji lub zespołów Zarządu, kształtowanie ich roli i zadań oraz składu, nadzorowanie ich działalności,

3) powoływanie lub odwoływanie pełnomocników działających w imieniu Związku w zakresie spraw nie przekraczających zakresu zwykłych czynności.

6. Do obsługi działalności Związku i jego organów może zostać utworzone przez Zarząd Biuro Związku. Organizację i sposób działania Biura Związku określa Zarząd. Pracami Biura Związku kieruje Prezes Zarządu.

 

§ 15.

1. Komisja Standardów Zawodowych jest wybieralnym organem Związku odpowiedzialnym za kształtowanie i nadzór na przestrzeganiem Standardów Zawodowych uchwalonych przez Walne Zgromadzenie.

2. Komisja Standardów Zawodowych składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego.

3. Do kompetencji Komisji Standardów Zawodowych należy:

1) przygotowanie projektów standardów działania organizatorów turystyki i ich przedstawienie do uchwalenia Walnemu Zgromadzeniu,

2) nadzór nad przestrzeganiem uchwalonych standardów działania organizatorów turystyki przez członków Związku oraz dokonywanie ich wykładni,

3) rozstrzyganie drogą mediacji lub polubowną sporów pomiędzy członkami Związku dotyczących uchwalonych standardów działania organizatorów turystyki,

4) uchwalenie regulaminu swego działania,

5) zajmowanie stanowisk, wyrażenie postulatów lub opinii w sprawach związanych z uchwalonymi standardami działania organizatorów turystyki oraz ich przestrzeganiem przez członków,

6) sporządzanie i rozpowszechnianie ocen, ekspertyz, analiz, sprawozdań w zakresie swoich kompetencji,

7) uczestnictwo w debatach lub innych forach dotyczących standardów działania organizatorów turystyki.

4. W związku z wykonywaniem swoich zadań i obowiązków Komisja Standardów Zawodowych może żądać od członków Związku lub członków innych wybieralnych organów Związku lub jego pracowników informacji, ksiąg, dokumentów lub innych materiałów, wyjaśnień, sprawozdań, wchodzić do budynków i pomieszczeń, przeprowadzić oględziny, zlecać sporządzenie ekspertyzy lub opinii.

5. Posiedzenia Komisji Standardów Zawodowych winny odbywać się co najmniej raz do roku. Posiedzenia Komisji Standardów Zawodowych zwołuje i im przewodniczy jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności inny członek Komisji. Posiedzenia są zwoływane także z inicjatywy Prezesa Zarządu lub innego członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

 

REPREZENTOWANIE ZWIĄZKU, ROZPORZĄDZANIE PRAWAMI I ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ

 

§ 16.

1. Do składania oświadczeń w imieniu Związku upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj inni członkowie Zarządu łącznie. Oświadczenia składane Związkowi oraz doręczania pism Związkowi mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.

2. W umowach z członkiem Zarządu Związek reprezentują zgodnie z zasadą reprezentacji pozostali członkowie Zarządu.

3. Zarząd jest uprawniony do zaciągania zobowiązań w ramach zatwierdzonego budżetu

4. Zarząd lub Prezes Zarządu mogą w zakresie swoich kompetencji powoływać i odwoływać pełnomocników działających w imieniu Związku. Pełnomocnictwo musi być pod rygorem nieważności udzielne na piśmie, chyba że przepisy prawa wymagają innej formy szczególnej.

5. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 500.000 zł, włączając w to zbycie lub nabycie nieruchomości, przedsiębiorstwa, aktywów trwałych lub ich zorganizowanej części, ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ich wydzierżawienie, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

6. Rokiem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok sprawozdawczy trwa od daty uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego do 31 grudnia 2012.

 

MAJĄTEK ZWIĄZKU

 

§ 17.

1. Majątek związku powstaje z wpisowego, składek, członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, własnej działalności, i dochodów z majątków organizacji, a także z subwencji lub dotacji otrzymanych na podstawie odrębnych przepisów.

2. Związek może tworzyć lub znosić na koniec jak i trakcie roku sprawozdawczego fundusze, w tym statutowe, zapasowe, rezerwowe, celowe.

3. Związek dla realizacji celów statutowych może podejmować i prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundusze, fundacje, podmioty gospodarcze (w tym spółki), a także przystępować lub uczestniczyć w tych podmiotach (w tym obejmując, nabywając udziały, akcje lub inne papiery wartościowe, instrumenty finansowe).

4. Dochody z działalności gospodarczej lub uczestnictwa w fundacjach, funduszach lub innych podmiotach gospodarczych służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być dzielone pomiędzy członków.

5. W razie likwidacji Związku jego majątek zostanie przeznaczony na cele określone w uchwale o rozwiązaniu Związku.

 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

 

§ 18.

1. Zmiana lub uzupełnienie statutu następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadłej zwykłą większością głosów oddanych przez uprawnionych członków, przy obecności co najmniej 1/2 wszystkich członków uprawnionych do głosowania

2. Rozwiązanie Związku na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadłej zwykłą większością głosów oddanych przez uprawnionych członków, przy obecności co najmniej ich 1/2 wszystkich członków uprawnionych do głosowania.

3. Rozwiązanie Związku następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia Związku z właściwego rejestru. Otwarcie likwidacji następuje z chwilą powzięcia uchwały o rozwiązaniu Związku.

4. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała o rozwiązaniu stanowi inaczej. Likwidatorzy zakończą działalność Związku, ściągną wierzytelności, wypełnią zobowiązania i spieniężą pozostały majątek Związku. W czasie likwidacji Związek reprezentują dwaj likwidatorzy łącznie. Po zakończeniu likwidacji likwidatorzy przedstawią Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z likwidacji, a po jego zatwierdzeniu zgłoszą wniosek o wykreślenie Związku z właściwego rejestru.

 

 

 

Partnerzy serwisu
Strona głównaO nasKontaktZadaj pytanie
Realizacja i partner serwisu KSI Media
Dołącz do nas:
MatimpexSmall PlanetTouroperatorOrganizator TurystykiPolish Tour Operators AssociationOrganizacja pracodawcówImprezy urlopy przelotyRejsy czarteroweZwiedzanieSamolotemAutobusem