Zaloguj się Wyloguj się
Strona główna
Aktualności

PZOT sygnatariuszem Globalnego Kodeksu Etyki UNWTO


 


 


PZOT jest zarządzany przez najbardziej wpływowe osoby w polskiej turystyce :-)

Portal branżowy WaszaTurystyka.pl, jako pierwszy w Polsce, przestawił ranking najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce w 2016 roku.

Kompletny skład zarządu Polskiego Związku Organizatorów Turystyki znalazł się w czołówce tego rankingu. Siłą nośną tej wysokiej popularności Piotra Henicza, Grzegorza Baszczyńskiego, Wojciecha Skoczyńskiego i Krzysztof Piątka były niewątpliwie obok dokonań firm touroperatorskich, które reprezentują, również zaangażowanie wszystkich kolegów w działalność PZOT na rzecz branży organizatorów turystyki. 

Interpretacja rankingu wpływowych osób w polskiej turystyce jako miernika popularność organizacji samorządowych, daje PZOT podstawy do dużej satysfakcji. 

Dołącz do grona najlepszych - członków Polskiego Związku Organizatorów Turystyki.    

 


Najczęściej zadawane pytania dot. TFG

Ministerstwo Sportu i Turystyki zamieściło na swojej stronie interesujący materiał zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie dot. Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Lektura jak najbardziej zalecana wszystkim podmiotom podlegającym obowiązkowi składania comiesięcznych deklaracji składek pobieranych na TFG.

 


 

 


Odpowiedź MSiT na pytania PZOT dot. TFG

Udało się w ostatniej chwili! Lepiej późno niż wcale.

W myśl tej zasady uzyskaliśmy wyczerpującą odpowiedź z Departamatu Turystyki MSiT na pytania dotycząca nowych obowiązków dla organizatorów turystyki w związku z wejściem w życie od 26 listopada 2016 r. nowych przepisów dotyczących TFG.

Serdecznie dziękujemy w imieniu wszystkich członków PZOT :-)

 


 


Nowe obowiązki dla organizatorów związene z TFG już od 26.11.2016

Ukazała się broszura informacyjna MSiT o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym.
Materiał został zamieszczony na
stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki

Zachęcamy do lektury.

 


TFG już od 9 września 2016 r.

 


 Redakcja portalu branży turystycznej WaszaTurystyka.pl oraz Magazynu Turystycznego Wasze Podróże zapraszają do udziału w Plebiscycie:

Najpopularniejszy Touroperator 2016


 


 

 


 

Oj, chyba coś wypadło z ministerialnej szafy? Mamy nowe konsutacje w sprawie uruchomienia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

 

 

Polski Związek Organizatorów Turystyki jest zdecydowanie przeciwny dalszemu procedowaniu projektu z dnia 26 lutego 2016 r. o zmianie (starej) ustawy o usługach turystycznych, postulując jednocześnie bezzwłoczne przystąpienie do prac nad przygotowaniem założeń do projektu nowej ustawy o usługach turystycznych zgodnej z duchem i treścią uchwalonej w dniu 11 grudnia 2015 nowej dyrektywy PE i Rady UE 2015/2302.

Żyjmy dniem dzisiejszym i przyszłością, nie tracąc czasu na łatanie dziur w ustawie z 1997, która właśnie przechodzi do lamusa.

... czytaj więcej ....

 

 


    

11 grudnia 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 326 została opublikowana nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez  turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu  Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG.

 

Nowe regulacje zastąpią dyrektywę z roku 1990, która nie odpowiada już realiom rynkowym. Dyrektywa wchodzi w życie 20 dnia po jej opublikowaniu.

 

W związku z tym, państwa członkowskie, w tym Polska, będą zobowiązane do uchwalenia i publikacji nowych przepisów krajowych wdrażających dyrektywę do 1 stycznia 2018 r. Jednocześnie, nowe przepisy krajowe wdrażające dyrektywę będą stosowane od dnia 1 lipca 2018 r.

 

Dziennik Urzędowy L326: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015L2302


 

 

  TTG Events organizuje jesienną edycję warsztatów OUTgoing POLAND.

12-go października w Krakowie w hotelu Novotel Centrum

13-go października we Wroc?awiu w hotelu Scandic

Szczegóły znajdziesz tutaj


 Ministerstwo Turystyki Tunezji uprzejmie informuje, że z dniem 31 sierpnia 2015 r. oraz zgodnie z zapisami Ustawy o finansach publicznych z 2015 r., została zniesiona opłata w wysokości 30 dinarów tunezyjskich pobierana od turystów zagranicznych wyjeżdżających z Tunezji

 


 

Grecka Minister Turystyki
n/t aktualnej sytuacji w Grecji

          https://www.youtube.com/watch?v=3hAHKaa4ljk&feature=youtu.be


 


Walne Zgromadzenie

Polskiego Związku Organizatorów Turystyki
24 czerwca 2015 r.
Hotel Ibis Warszawa

 

Walne Zgromadzenie zwi?zku pracodawców „Polskiego Zwi?zku Organizatorów Turystyki” otworzy? Krzysztof Pi?tek Prezes Zarz?du Zwi?zku stwierdzaj?c, ?e zosta?o ono zwo?ane na podstawie zaprosze? prawid?owo na dzie? 24 czerwca 2015 r. na godz. 11.00 w Hotelu Ibis przy ul. Muranowskiej 2 w Warszawie z nast?puj?cym porz?dkiem obrad:

1) wybór Przewodnicz?cego i protokolanta Walnego Zgromadzenia
2) stwierdzenie zdolno?ci Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwa?
3) przyj?cie porz?dku obrad Walnego Zgromadzenia
4) wybór Komisji Skrutacyjnej
5) rozpatrzenie i podj?cie uchwa?y o zatwierdzeniu sprawozdania Zarz?du z dzia?alno?ci Zwi?zku za okres kadencji 2011 – 2015
6) rozpatrzenie i podj?cie uchwa?y o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2011 – 2015
7) podjęcie uchwały o zatwierdzeniu uzupełnienia sk?adu Zarz?du przez kooptacj? w osobie Pana Piotra Henicza oraz udzieleniu cz?onkom Zarz?du absolutorium z wykonania przez nich obowi?zków za okres kadencji 2011 – 2015
8) podj?cie uchwa?y o udzieleniu cz?onkom Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nich obowi?zków za okres kadencji 2011 – 2015
9) poj?cie uchwa?y o wyborze Prezesa i innych cz?onków Zarz?du
10) podj?cie uchwa?y o wyborze Przewodnicz?cego i innych cz?onków Komisji Rewizyjnej
11) zamkni?cie obrad.

Z uwagi na brak 50% obecnych cz?onków zwyczajnych Zwi?zku w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia, Zarz?d postanowi? zwo?a? Walne Zgromadzenie w drugim terminie tj. w dniu 24 czerwca 2015 r. godz. 12:15 w tym samym miejscu co Walne Zgromadzenie zwo?ane w pierwszym terminie.
W drugim terminie w Walnym Zgromadzeniu wzi??o udzia? 39% cz?onków zwyczajnych Zwi?zku. 

Uchwa?? Nr 1 z dnia 24 czerwca 2015 r. zatwierdzono sprawozdanie Zarz?du Zwi?zku z dzia?alno?ci Zwi?zku za okres kadencji 2011 – 2015.
Uchwa?? Nr 2 zatwierdzono sprawozdanie dzia?alno?ci Komisji Rewizyjnej Zwi?zku za okres kadencji 2011 – 2015.
Walne Zgromadzenie udziali?o absolutorium wszystkim cz?onkom zarz?du Zwi?zku oraz Komisji Rewizyjnej. 


Wybrano nowy sk?ad zarz?du Zwi?zku na okres czteroletniej kadencji:
 
Pan Krzysztof Pi?tek – Prezes Zarz?du Zwi?zku,
Pan Grzegorz Baszczy?ski – Cz?onek Zarz?du Zwi?zku, 
Pan Wojciech Skoczy?ski – Cz?onek Zarz?du Zwi?zku,
Pan Piotr Henicz – Cz?onek Zarz?du Zwi?zku,

Do sk?adu Komisji Rewizyjnej Zwi?zku na okres czteroletniej kadencji wybrano nast?puj?cych wymienionych ni?ej jej cz?onków:

Pan Artur Matiaszczyk – Przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej Zwi?zku,
Pan Sylwester Krzysztof Strzylak – Cz?onek Komisji Rewizyjnej Zwi?zku,
Pan Piotr Chojnowski – Cz?onek Komisji Rewizyjnej Zwi?zku.

 


 

Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje:

W dniu 28 maja 2015 r. Rada ds. Konkurencyjno?ci przyj??a kompromisowy projekt dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i powi?zanych us?ug turystycznych.
Otwiera to drog? to przyj?cia dyrektywy przez Parlament Europejski i wdro?enia odpowiednich zmian w przepisach krajowych.

Wi?cej na stronie: http://www.msport.gov.pl/turystyka/rada-ue-przyjela-kompromisowy-projekt-dyrektywy

Uwaga nr 1 - jest to wst?pna wersja t?umaczenia na j?zyk polski!
Uwaga nr 2 – dyrektywa nie wesz?a jeszcze w ?ycie, teraz Parlament Europejski powinien j? przyj?? na posiedzeniu plenarnym.
 


 


 

Po wydarzenich w Tunezji - Minister Jędrzejczak do branży

Ministerstwo Sportu i Turystyki zwróci?o si? z pro?b? o przekazanie pisma Ministra Tomasza J?drzejczaka do cz?onków organizacji bran?owych - w tym Polskiego zwi?zku Organizatorów Turystyki.

...czytaj dalej...

 


 

Porozumienie w sprawie nowej dyrektywy osi?gni?te

Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowa?o, ?e Rada Unii Europejskiej na posiedzeniu 4 grudnia 2014 r. osi?gn??a porozumienie i przyj??a porozumienie ogólne w sprawie nowej dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i aran?owanych us?ug turystycznych. Pa?stwa cz?onkowskie popar?y tekst kompromisowy Prezydencji W?oskiej, co umo?liwi rozpocz?cie negocjacji z Parlamentem Europejskim od stycznia 2015 r.

Nowa dyrektywa zast?pi obecnie obowi?zuj?c? dyrektyw? Rady 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podró?y, wakacji i wycieczek, która wprowadzi?a istotne prawa dla podró?uj?cych Europejczyków nabywaj?cych zorganizowane wakacje, obejmuj?ce zazwyczaj transport i zakwaterowanie. 

...czytaj dalej...

 


 

PZOT odkrywa nieznane w Kirgistanie ze studenck? organizacj? AIESEC!


Kirgistan – pa?stwo ma?o znane polskim turystom, po?o?one
w ?rodkowej Azji – graniczy z Kazachstanem, Uzbekistanem, Tad?ykistanem i Chinami.

Kierunek którego nie bierze si? raczej pod uwag?, jako wymarzonego miejsca na sp?dzenie wakacji. A szkoda! Kraj ten jest rajem dla osób kochaj?cych góry i dzik? przyrod?, dlatego te? warto zwróci? na niego uwag? . Jedna ze studentek, nale??ca do organizacji AIESEC, wyrusza w?a?nie
z ramienia tej organizacji, na podbój tego pa?stwa, a my pomo?emy jej w rozs?awieniu Kirgistanu przez zamieszczenie odno?nika do jej bloga, na którym publikowane b?d? regularnie informacje z odwiedzanych przez ni? regionów. Wszystkich zainteresowanych zach?camy do ?ledzenia relacji z podró?y pod adresem https://niejednodoodkrycia.wordpress.com/ , na którym nie zabraknie równie? foto relacji w formie galerii, oraz krótkich filmów na serwisie Youtube.

 


 

Zobacz prezentacj? e-Visa do Turcji

 

 


?atwiej o wiz? do Turcji

30 stycznia MSZ Turcji wyda? informacj? prasow? dotycz?c? zmian w procedurze uzyskiwania wiz do Turcji w sezonie Lato 2014. Wygl?da na to, ?e nasze postulaty zosta?y wys?uchane :-).
Najwa?niejsze fakty, wymagaj?ce jeszcze oficjalnego potwierdzenia to:

• Polacy b?d? mogli otrzyma? wiz? na lotniskach w Turcji
• nowa procedura wystawiania wiz na lotniskach wyeliminuje lub skróci kolejki
• touroperatorzy b?d? mogli wyst?powa? i p?aci? za wizy dla grup turystów
• wybrane linie lotnicze b?d? upowa?nione do wystawiania wiz wjazdowych do Turcji
• strona www.evisa.gov.tr b?dzie równie? w j?zyku polskim
• ka?dy turysta mo?e tam naby? wiz? samodzielnie w "3 min."
• akceptowane b?d? wszystkie karty kredytowe i debetowe


Wakacje od 1 czerwca?

Po raz kolejny media odgrzewaj? temat wakcji letnich, nawi?zuj?c do projektu przedstawionego swego czasu przez PZOT - ale w jaki sposób?

Autorka artyku?u w gazeta.pl kompletnie nie zrozumia?a intencji pomys?odawców. Tytu? artyku?u wprowadza czytelników w b??d. Przecie? bran?a nie chce wyd?u?enia wakacji tylko zró?nicowania terminów rozpocz?cia wakacji letnich na wzór rozwi?zania z feriami zimowymi. D?ugo?? wakacji letnich mialaby pozosta? bez zmian tzn. 2 miesi?ce tak jak dotychczas.
Nic to - dobrze, ?e temat powraca i mo?e w ko?cu przerodzi si? w merytoryczn? dyskusj? z nadziej? na konkretne decyzje MENu.

 


 

Ambasada Turcji przekaza?a aktualn? informacj? o tocz?cych si? pracach w celu usprawnienia nowej procedury uzyskiwania wiz tureckich dla turystów z Polski:

cytat z e-maila otrzymanego 20 stycznia br.:

I would like to inform you  that the Turkish Ministry of Foreign Affairs agreed to include the Polish language option at the e-visa web-site. Now our colleagues are translating the relevant fields and once it is completed the Polish citizens will be able to make their e-via applications in Polish as well.
In addition to that the Ministry informed us that they are working on some alternative payment methods for the visa fees. It may take some time since this issue requires the involvement of some other Governmental Agencies .
I will keep informing you about the developments.

 


      

Przypominam ofert? udzia?u w targach za jedyne 2076 z?. Organizatorzy zaproponowali dla cz?onków i sympatyków Polskiego Zwi?zku Organizatorów Turystyki specjalnie wydzielon? stref? w centralnej cz??ci g?ównej hali targowej. Ka?dy z wystawców b?dzie mia? mo?liwo?? zaaran?owania swojej cz??ci stoiska i cz??ci lady wystawienniczej. Mamy ju? kilku ch?tnych :-) i czekamy na nast?pnych - serdecznie zapraszam.

TT Warsaw co roku stanowi jedno z najwa?niejszych wydarze? dla bran?y turystycznej i klientów biur podró?y. Wykorzystajmy t? okazj? do spotkania si?, wymiany pogl?dów na aktualne, wa?ne dla nas tematy i do bezpo?redniego kontaktu z naszymi partnerami handlowymi i oby jak najliczniejsz? rzesz? naszych klientów.
Zg?oszenia / pytania prosz? kierowa? na
pzot@pzot.pl

 


EGIPT - aktualizacja ostrze?enia dla podró?uj?cych

W zwi?zku z sytuacj? bezpiecze?stwa w Egipcie i mo?liwo?ci? wyst?pienia realnych zagro?e? dla bezpiecze?stwa obywateli polskich, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podró?e do Egiptu. Obywatele polscy przebywaj?cy w tym kraju powinni zachowa? szczególn? ostro?no?? i ograniczy? poruszanie si? do bezpo?redniego s?siedztwa swoich hoteli, domów i miejsc pracy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca w szczególno?ci unikanie miejsc publicznych: bazarów, muzeów, centrów handlowych.       ...czytaj wi?cej... 

 


 

NOWA DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie imprez turystycznych i aran?owanych us?ug turystycznych.

Dla zainteresowanych zmianami w naszej ustawie o us?ugach turystycznych,
tekst nowej dyrektywy mo?e okaza? si? pasjonuj?c? lektur? na wakacje :-)

....czytaj wi?cej....

a dla tych preferuj?cych "drog? na skróty" mamy wersj? tekstu nowej dyrektywy
z wyszczególnieniami fragmentów tekstu, które uznali?my za najwa?niejsze i/lub najciekawsze

...czytaj wi?cej...

 


 

Ministerstwo Sportu i Turystyki podzi?kowa?o touroperatorom za pomoc w zorganizowaniu powrotu do kraju klientów biur podró?y GTI Poland Travel Sp. z o.o. oraz R`tur Sp. z o.o. Sprawnie przeprowadzona akcja powrotu, sumienno??, zaanga?ownaie i profesjonalna pomoc ze strony polskich rezydentów, sk?oni?y Ministerstwo do wyra?enia uznania dla profesjonalizmu, wysokiej etyki zawodowej i odpowiedzialno?ci polskich touroperatorów.   ....czytaj dalej.... 
 


Turystyczne organizacje samorz?dowe, które zosta?y zaproszone do zaopiniowania projektu za?o?e? ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym przeprowadzi?y seri? spotka? w celu uzgodnienia i przedstawienia wspólnego stanowiska bran?y w tej sprawie.
W dniu 20 maja br. na spotkaniu podsumowuj?cym nasze dotychczasowe wewn?trzne konsultacje, przedstawiciele ITRP, OSAT, PIT, PITM i PZOT uzgodnili wspólne stanowisko w formie nast?puj?cej
rekomendacji:      ....czytaj dalej ....

 


 

 

  

Partnerzy serwisu
Strona głównaO nasKontaktZadaj pytanie
Realizacja i partner serwisu KSI Media
Dołącz do nas:
Small PlanetMatimpexTouroperatorOrganizator TurystykiPolish Tour Operators AssociationOrganizacja pracodawcówImprezy urlopy przelotyRejsy czarteroweZwiedzanieSamolotemAutobusem