Zaloguj się Wyloguj się
Strona główna
Aktualności

Sławomir Szulc został wybrany nowym prezesem PZOT


Sławomir Szulc został wybrany nowym prezesem PZOT.
W składzie zarządu i komisji rewizyjnej są nowi członkowie – Maciej Nykiel oraz Dariusz Maciejewski.

W dniu 18.9.2019 w hotelu Radisson BLU Sobieski odbyło się Walne Zgromadzenia Polskiego Związku Organizatorów Turystyki.
W trakcie zebrania:

1) przyjęto uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Związku za okres kadencji 2015 – 2019

2) zatwierdzono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2015 – 2019

3) podjęto uchwałę o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres kadencji 2015 – 2019

4) podjęto uchwałę o udzieleniu członkom Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres kadencji 2015 – 2019

5) wybrano skład Zarządu Związku oraz członków Komisji Rewizyjnej Związku na okres czteroletniej kadencji,

Do nowego zarządu, na lata 2019-2023, wybrano:

Pan Sławomir Szulc – Prezes Zarządu Związku,
Pan Grzegorz Baszczyński – Członek Zarządu Związku,
Pan Wojciech Skoczyński – Członek Zarządu Związku,
Pan Piotr Henicz – Członek Zarządu Związku,
Pan Maciej Nykiel – Członek Zarządu Związku,

do składu Komisji Rewizyjnej Związku wybrano:

Pan Artur Matiaszczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku,
Pan Piotr Chojnowski – Członek Komisji Rewizyjnej Związku,
Pan Dariusz Maciejewski – Członek Komisji Rewizyjnej Związku.

Członkowie podziękowali dotychczasowemu prezesowi Krzysztofowi Piątkowi za zaangażowanie w prace związku oraz udział w wielu inicjatywach wspierających działalność podmiotów turystycznych. Dzięki doświadczeniu prezesa, ogromnej wiedzy zdobytej przez lata kierowania między innymi Neckermann Polska, związek brał czynny współudział w tworzeniu polskiej turystyki.

Podziękowaniu towarzyszyło wiele ciepłych słów i życzenia pomyślności w realizowaniu dalszych planów, w szczególności tych prywatnych.
Nowi członkowie również podziękowali za zaufanie i w mniejszym gronie odbyli pierwsze kuluarowe rozmowy.

Przed związkiem wiele pracy, przejęcie obowiązków i wdrożenie nowych osób nastąpi w najbliższych dniach.


 

Standardowe "Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych"


Na początku marca br. na zaproszenie z UOKiK mieliśmy okazję w siedzibie urzędu porozmawiać na temat wzorca OWU, który przekazaliśmy organizatorom turystyki do stosowania, po wyjściu w życie przepisów nowej ustawy.

Kancelaria Radcy Prawnego dr Karola Świtaja uwzgledniła wiele cennych uwag przekazanych nam przez UOKiK do tekstu naszego projektu OWU. 

Link do nowej, poprawionej wersji dokumentu OWU_PZOT

 


 


VAT w umowach agencyjnych - Informacja prasowa


W dniu 09 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie członków PZOT w sprawie dotyczącej VAT w umowach agencyjnych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Coral Travel, Exim Tours, Itaka, Rainbow, Neckermann, Oasis Tours i PZOT.

 

Celem spotkania było ustalenie wspólnej, poprawnej interpretacji obowiązujących przepisów w zakresie:

 • Jakie stawki podatku VAT należy zastosować do opodatkowania usług agencyjnych w sprzedaży usług podstawowych touroperatorów?

 • Czy touroperatorzy mają prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług agencyjnych, bez względu na wysokość naliczonej stawki VAT?

 • Czy w przypadku otrzymania faktury korygującej od agenta, touroperator będzie obowiązany do korekty (zmniejszenia) podatku naliczonego?

 • Jaki zasady obowiązują agentów/touroperatorów przy wystawieniu faktury korygującej ze zmianą stawki VAT z 23% na 0%?

Spotkanie zorganizowano w reakcji na pojawiające się w mediach spekulacje na temat konsekwencji wprowadzenia zróżnicowanych stawek VAT, podstawowej 23% i obniżonej 0% w rozliczeniach prowizji agencyjnej, również w aspekcie minionych okresów rozliczeniowych.


Dotychczas powszechną praktyką stosowaną w rozliczeniach prowizji agencyjnych przez organizatorów posiadających siedziby na terenie RP było stosowanie
podstawowej stawki VAT 23% zarówno w przypadku samodzielnego wystawiania faktur za usługi agencyjne przez agentów turystycznych jak również w przypadkach tzw. samofakturowania przez touroperatorów za, w imieniu agentów turystycznych, bez względu na miejsce świadczenia usług, na terytorium kraju oraz Unii Europejskiej czy poza terytorium Unii Europejskiej.

 

W trakcie dyskusji przedstawicieli organizatorów, osób odpowiedzialnych za finanse firm, ustalono ponad wszelką wątpliwość, w oparciu o przepisy Dyrektywy 2006/112/WE Rady, wydane decyzje m.in. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, interpretacje indywidualne Ministerstwa Finansów itp., że:

 • Nieprawidłowym jest stosowanie jednolitej stawki VAT 23% dla wszystkich usług agencyjnych świadczonych przez agentów na rzecz touroperatorów - polskich podatników VAT,

 • Do usług pośrednictwa świadczonych przez agenta - polskiego podatnika VAT, mają zastosowanie dwie stawki podatku:

  - 0%
  na podstawie Par. 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia MF z dnia 23 grudnia 2013
  r. w sprawie obniżonych stawek VAT, tylko w odniesieniu do usług, które będą faktycznie wykonywane poza terytorium Polski i Wspólnoty Europejskiej,

  - 23% do usług dotyczących pozostałych transakcji tj. dokonywanych na terytorium kraju oraz Unii Europejskiej.

 • Organizatorzy mieli i mają prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur agencyjnych, na których zastosowano niewłaściwą stawkę VAT. Dotyczy to zarówno przypadków zawyżenia, jak i zaniżenia podatku.

 • W przypadku wystawienia faktury korygującej przez agenta z zastosowaniem stawki VAT 0%, podstawą opodatkowania powinna być dotychczasowa cena netto. Agent nie ma możliwości pozostawienia dotychczasowej kwoty brutto w fakturze korygującej jako kwoty netto lecz powinien zastosować stawkę 0% do dotychczasowej wartości netto z pierwotnej faktury, co spowoduje obowiązek zwrócenia organizatorowi nienależnie wykazanego podatku VAT w wysokości 23%.

 • Prawidłowo wystawiona przez agenta faktura korygująca z VAT 0% będzie wywierała dla organizatora skutek w postaci nakazu zmniejszenia uprzednio odliczonego podatku naliczonego z faktury pierwotnej.


Przedstawiciele organizatorów uznali za zasadne wprowadzenie do umów agencyjnych standardowej zasady określania stawek prowizji agencyjnych w kwotach netto. Pozwoli to na poprawne stosowanie podstawowej stawki VAT 23% oraz obniżonej stawki 0% dla usług, które będą faktycznie wykonywane poza terytorium Polski i Wspólnoty Europejskiej.

 

Z uwagi na konieczność dostosowania systemów informatycznych do nowego standardu stawek prowizyjnych wyrażanych w kwotach netto, uznano za realny termin wdrożenia nowych zasad rozliczania faktur agencyjnych od 1 kwietnia br.

 

Polski Związek Organizatorów Turystyki będzie rekomendował przyjęcie powyższych ustaleń do powszechnego stosowania przez touroperatorów i agentów turystycznych - polskich podatników VAT.

Pytania proszę kierować na adres pzot@pzot.pl. Z przyjemnością udzielę wszelkich wyjaśnień bez zbędnej zwłoki.

Serdecznie pozdrawiam,

Krzysztof Piątek
Prezes

 


    

TOUR SALON – targi z gwarancją jakości

Już na początku przyszłego roku, w dniach 1-3 lutego 2019, odbędzie się 30. jubileuszowa edycja Targów Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON. Tak długa historia tego wydarzenia to konsekwencja ścisłej współpracy z branżą, ogromnego zaangażowania w budowanie solidnych fundamentów zapewniających wystawcom efekty biznesowe.

Targi TOUR SALON są miejscem inspiracji dla pasjonatów podróży oraz platformą promocji i prezentacji ofert turystycznych, a także wymiany wiedzy i doświadczeń w gronie przedstawicieli sektora turystycznego. O randze wydarzenia świadczą nie tylko rosnące w stosunku do lat poprzednich liczby wystawców i zwiedzających, ale także ogromne zaufanie ze strony instytucji i organizacji takich jak chociażby Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna czy też inne stowarzyszenia działające w sektorze turystycznym w Polsce, które co roku znajdują się w gronie patronów targów TOUR SALON.

Pełna informacja prasowa


 

Rok turystyczny 2017/2018 dobiegł końca. PZOT publikuje wyniki.  


 

 

 

 


Kilka dni po zakończeniu roku turystycznego 2017/2018 PZOT przedstawił wyniki sprzedaży organizatorów i agentów turystycznych na podstawie źródła MerlinX - najpopularniejszego systemu rezerwacyjnego branży turystycznej.

Wzrost liczby klientów obsłużonych przez biura podróży sięgnął blisko +20%. Imprezy czarterowe, których udział w całości sprzedaży stanowi blisko 90%, rosły jeszcze szybciej, ponad +22%. Nieznacznie wzrosła liczba sympatyków imprez autokarowych a nieznaczny spadek zanotowała sprzedaż usług turystycznych z dojazdem własnym.
Więcej szczegółów znajdą członkowie PZOT w opracowywanym właśnie rocznym raporcie z zakończonego roku turystycznego 2017/18.

 

 

Standardowe "Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych"


w reakcji na liczne sygnały i potrzeby zgłaszane przez organizatorów turystyki w związku z wejściem w życie przepisów nowej ustawy o imprezach turystycznych i PUT, PZOT przygotował projekt wzorca "Ogólnych warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych" do stosowania przez organizatorów po 1 lipca br.

Wprowadzenie standardu OWU może stanowić finalizację długiego procesu szkolenia organizatorów w zakresie zmian przepisów oraz zwieńczenie cyklu szkoleń dla organizatorów i agentów turystycznych, organizowanych we współpracy z Depertamentem Turystyki MSiT w ostatnich miesiącach.

Projekt OWU opracowany został we współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego dr Karola Świtaja.

Projekt jest ustandaryzowany, stąd wymaga wypełnienia przez poszczególnych Organizatorów w wykropkowanych miejscach np. w pkt I.
Jego zapisy w niektórych fragmentach - umowa ubezpieczenia NNW i KL mogą być modyfikowane, w tym poprzez usunięcie, jeżeli dany Organizator reguluje tą kwestię na mocy porozumienia z Ubezpieczycielem w odrębnych dokumentów.

Projekt zawiera niezbędną regulację w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.

Dokument ten został przekazany do wiadomości Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Projekt może podlegać i zapewne będzie podlegał zmianom i poprawkom w miarę zgłaszanych uwag i komentarzy. Aktualizacje będą zamieszczane na stronie www.pzot.pl
Na obecną chwilę projekt OWU może być traktowany wyłącznie jako rekomendacja PZOT do samodzielnego i odpowiedzialnego uznania i/lub stosowania przez organizatorów.

Jednocześnie zapewniamy, że dołożyliśmy starań aby projekt OWU był w pełni zgodny z Ustawą z dnia 24 listopada 2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która weszła w życie od 1 lipca 2018 r. i nie zawierał niedozwolonych postanowień.

Link do dokumentu OWU_PZOT


 

PZOT na temat RODO


Drodzy członkowie i sympatycy PZOT,

przed wejściem w życie nowych przepisów związanych z przetwarzaniem danych osobowych skierowaliśmy do wszystkich odbiorców naszych wiadomości następujący newsletter:

 

Od 25 maja 2018 r. będzie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu.

W związku z nowymi przepisami jesteśmy zobowiązani zaktualizować Wasze dane osobowe w naszym systemie informatycznym. Prosimy o potwierdzenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PZOT.

Tylko w ten sposób będziemy mogli nadal Was informować o najnowszych działaniach PZOT.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PZOTw celu informowania mnie o działalności PZOT, w szczególności na otrzymywanie Newslettera PZOT.

TAK, chcę nadal otrzymywać wiadomości od PZOT przez e-mail

NIE

Dziękujemy, że jesteście z nami!

Pozdrawiamy,

 

Zarząd PZOT

 

PS Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Wasze dane znajduje się pod adresem: www.pzot.pl/p,RODO


 


Link do nagranego Webinaru MSiT

 

 


tu można obejrzeć nagrane seminarium a nawet pobrać plik do późniejszego odtworzenia 


Wszystkich uczestników tego seminarium, którzy nie są jeszcze członkami Polskiego Związku Organizatorów Turystyki zachęcam do krótkiej lektury na temat kim jesteśmy, zapoznania się choćby pobieżnego z naszym statutem i rozważenia możliwości przystąpienia do naszej organizacji w roli członka zwyczajnego lub członka wspierającego. Gorąco zapraszam.

Krzysztof Piątek
Prezes

 

 

 

 

 Bezpłatny Webinar na temat przepisów nowej ustawy o imprezach turystycznych i PUT

Drogie Koleżanki i Koledzy,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki pozytywnie przyjęło zaproszenie OSAT i PZOT do rozszerzenia kampanii informacyjnej na temat przepisów nowej ustawy o specjalny Webinar, dedykowany dla członków i sympatyków obu organizacji samorządowych.

 

 

 

 

 

Uwzględniając ogromne zainteresowanie branży turystycznej nadchodzącymi zmianami przepisów, nasza akcja ma na celu dotarcie do szerokiego grona organizatorów i agentów poprzez umożliwienie im udziału w seminarium online.

04 kwietnia 2018 r. godz. 11:00

Więcej szczegółów w załączniku

Wszyscy zainteresowani udziałem w seminarium znajdą w środę 4-go, przed godziną 11-tą na tej stronie link aktywacyjny. 

 


Kilka przydatnych linków do przepisów wchodzących w życie od 1 lipca 2018 r.

Zapowiada się bardzo ciekawy okres związany z wdrażaniem przepisów nowej ustawy o imprezach turystycznych i PUT oraz kilku towarzyszących rozporządzeń będących następstwem implementacji nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2302.

Poniżej linki dostępu do tych ważnych dokumentów, z którymi branża turystyczna musi się bliżej zapoznać.


Ustawa o imprezach turystycznych i PUT

Rozporządzenie MRiF w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia

Rozporzadzenie w sprawie wysokoścc składki na TFG

Formularz gwarancji bankowej ubezpieczeniowej

Nowa dyrektywa w sprawie imprez turystycznych i PUT

 


PZOT sygnatariuszem Globalnego Kodeksu Etyki UNWTO


 


 

 

 

 

 


PZOT jest zarządzany przez najbardziej wpływowe osoby w polskiej turystyce :-)

Portal branżowy WaszaTurystyka.pl, jako pierwszy w Polsce, przestawił ranking najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce w 2016 roku.

Kompletny skład zarządu Polskiego Związku Organizatorów Turystyki znalazł się w czołówce tego rankingu. Siłą nośną tej wysokiej popularności Piotra Henicza, Grzegorza Baszczyńskiego, Wojciecha Skoczyńskiego i Krzysztof Piątka były niewątpliwie obok dokonań firm touroperatorskich, które reprezentują, również zaangażowanie wszystkich kolegów w działalność PZOT na rzecz branży organizatorów turystyki. 

Interpretacja rankingu wpływowych osób w polskiej turystyce jako miernika popularność organizacji samorządowych, daje PZOT podstawy do dużej satysfakcji. 

Dołącz do grona najlepszych - członków Polskiego Związku Organizatorów Turystyki.    

 


Najczęściej zadawane pytania dot. TFG

Ministerstwo Sportu i Turystyki zamieściło na swojej stronie interesujący materiał zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie dot. Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Lektura jak najbardziej zalecana wszystkim podmiotom podlegającym obowiązkowi składania comiesięcznych deklaracji składek pobieranych na TFG.

 


 

 


Odpowiedź MSiT na pytania PZOT dot. TFG

Udało się w ostatniej chwili! Lepiej późno niż wcale.

W myśl tej zasady uzyskaliśmy wyczerpującą odpowiedź z Departamatu Turystyki MSiT na pytania dotycząca nowych obowiązków dla organizatorów turystyki w związku z wejściem w życie od 26 listopada 2016 r. nowych przepisów dotyczących TFG.

Serdecznie dziękujemy w imieniu wszystkich członków PZOT :-)

 


 


Nowe obowiązki dla organizatorów związene z TFG już od 26.11.2016

Ukazała się broszura informacyjna MSiT o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym.
Materiał został zamieszczony na
stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki

Zachęcamy do lektury.

 


TFG już od 9 września 2016 r.

 


 Redakcja portalu branży turystycznej WaszaTurystyka.pl oraz Magazynu Turystycznego Wasze Podróże zapraszają do udziału w Plebiscycie:

Najpopularniejszy Touroperator 2016


 


 

 


 

Oj, chyba coś wypadło z ministerialnej szafy? Mamy nowe konsutacje w sprawie uruchomienia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

 

 

Polski Związek Organizatorów Turystyki jest zdecydowanie przeciwny dalszemu procedowaniu projektu z dnia 26 lutego 2016 r. o zmianie (starej) ustawy o usługach turystycznych, postulując jednocześnie bezzwłoczne przystąpienie do prac nad przygotowaniem założeń do projektu nowej ustawy o usługach turystycznych zgodnej z duchem i treścią uchwalonej w dniu 11 grudnia 2015 nowej dyrektywy PE i Rady UE 2015/2302.

Żyjmy dniem dzisiejszym i przyszłością, nie tracąc czasu na łatanie dziur w ustawie z 1997, która właśnie przechodzi do lamusa.

... czytaj więcej ....

 

     

11 grudnia 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 326 została opublikowana nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez  turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu  Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG.

 

Nowe regulacje zastąpią dyrektywę z roku 1990, która nie odpowiada już realiom rynkowym. Dyrektywa wchodzi w życie 20 dnia po jej opublikowaniu.

 

W związku z tym, państwa członkowskie, w tym Polska, będą zobowiązane do uchwalenia i publikacji nowych przepisów krajowych wdrażających dyrektywę do 1 stycznia 2018 r. Jednocześnie, nowe przepisy krajowe wdrażające dyrektywę będą stosowane od dnia 1 lipca 2018 r.

 

Dziennik Urzędowy L326: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015L2302


 

 

  TTG Events organizuje jesienną edycję warsztatów OUTgoing POLAND.

12-go października w Krakowie w hotelu Novotel Centrum

13-go października we Wroc?awiu w hotelu Scandic

Szczegóły znajdziesz tutaj


 Ministerstwo Turystyki Tunezji uprzejmie informuje, że z dniem 31 sierpnia 2015 r. oraz zgodnie z zapisami Ustawy o finansach publicznych z 2015 r., została zniesiona opłata w wysokości 30 dinarów tunezyjskich pobierana od turystów zagranicznych wyjeżdżających z Tunezji

 


 

Grecka Minister Turystyki
n/t aktualnej sytuacji w Grecji

          https://www.youtube.com/watch?v=3hAHKaa4ljk&feature=youtu.be


 


Walne Zgromadzenie

Polskiego Związku Organizatorów Turystyki
24 czerwca 2015 r.
Hotel Ibis Warszawa

 

Walne Zgromadzenie związku pracodawców „Polskiego Związku Organizatorów Turystyki” otworzył Krzysztof Piątek Prezes Zarządu Związku stwierdzając, że zostało ono zwołane na podstawie zaproszeń prawidłowo na dzień 24 czerwca 2015 r. na godz. 11.00 w Hotelu Ibis przy ul. Muranowskiej 2 w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

1) wybór Przewodniczącego i protokolanta Walnego Zgromadzenia
2) stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał?
3) przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
4) wybór Komisji Skrutacyjnej
5) rozpatrzenie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Związku za okres kadencji 2011 – 2015
6) rozpatrzenie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2011 – 2015
7) podjęcie uchwały o zatwierdzeniu uzupełnienia składu Zarządu przez kooptację w osobie Pana Piotra Henicza oraz udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres kadencji 2011 – 2015
8) podjęcie uchwały o udzieleniu członkom Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres kadencji 2011 – 2015
9) pojęcie uchwały o wyborze Prezesa i innych członków Zarządu
10) podjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego i innych członków Komisji Rewizyjnej
11) zamknięcie obrad.

Z uwagi na brak 50% obecnych członków zwyczajnych Związku w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia, Zarząd postanowił zwołać Walne Zgromadzenie w drugim terminie tj. w dniu 24 czerwca 2015 r. godz. 12:15 w tym samym miejscu co Walne Zgromadzenie zwołane w pierwszym terminie.
W drugim terminie w Walnym Zgromadzeniu wzięło udział 39% członków zwyczajnych Związku. 

Uchwałą Nr 1 z dnia 24 czerwca 2015 r. zatwierdzono sprawozdanie Zarządu Związku z działalności Związku za okres kadencji 2011 – 2015.
Uchwałą Nr 2 zatwierdzono sprawozdanie działalności Komisji Rewizyjnej Związku za okres kadencji 2011 – 2015.
Walne Zgromadzenie udzialiło absolutorium wszystkim członkom zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej. 


Wybrano nowy skład zarządu Związku na okres czteroletniej kadencji:
 
Pan Krzysztof Piątek – Prezes Zarządu Związku,
Pan Grzegorz Baszczyński – Członek Zarządu Związku, 
Pan Wojciech Skoczyński – Członek Zarządu Związku,
Pan Piotr Henicz – Członek Zarządu Związku,

Do składu Komisji Rewizyjnej Związku na okres czteroletniej kadencji wybrano następujących wymienionych niżej jej członków:

Pan Artur Matiaszczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku,
Pan Sylwester Krzysztof Strzylak – Członek Komisji Rewizyjnej Związku,
Pan Piotr Chojnowski – Członek Komisji Rewizyjnej Związku.

 


 

Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje:

W dniu 28 maja 2015 r. Rada ds. Konkurencyjno?ci przyj??a kompromisowy projekt dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i powi?zanych us?ug turystycznych.
Otwiera to drog? to przyj?cia dyrektywy przez Parlament Europejski i wdro?enia odpowiednich zmian w przepisach krajowych.

Wi?cej na stronie: http://www.msport.gov.pl/turystyka/rada-ue-przyjela-kompromisowy-projekt-dyrektywy

Uwaga nr 1 - jest to wst?pna wersja t?umaczenia na j?zyk polski!
Uwaga nr 2 – dyrektywa nie wesz?a jeszcze w ?ycie, teraz Parlament Europejski powinien j? przyj?? na posiedzeniu plenarnym.
 


 


 

Po wydarzenich w Tunezji - Minister Jędrzejczak do branży

Ministerstwo Sportu i Turystyki zwróci?o si? z pro?b? o przekazanie pisma Ministra Tomasza J?drzejczaka do cz?onków organizacji bran?owych - w tym Polskiego zwi?zku Organizatorów Turystyki.

...czytaj dalej...

 


 

Porozumienie w sprawie nowej dyrektywy osi?gni?te

Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowa?o, ?e Rada Unii Europejskiej na posiedzeniu 4 grudnia 2014 r. osi?gn??a porozumienie i przyj??a porozumienie ogólne w sprawie nowej dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i aran?owanych us?ug turystycznych. Pa?stwa cz?onkowskie popar?y tekst kompromisowy Prezydencji W?oskiej, co umo?liwi rozpocz?cie negocjacji z Parlamentem Europejskim od stycznia 2015 r.

Nowa dyrektywa zast?pi obecnie obowi?zuj?c? dyrektyw? Rady 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podró?y, wakacji i wycieczek, która wprowadzi?a istotne prawa dla podró?uj?cych Europejczyków nabywaj?cych zorganizowane wakacje, obejmuj?ce zazwyczaj transport i zakwaterowanie. 

...czytaj dalej...

 


 

PZOT odkrywa nieznane w Kirgistanie ze studenck? organizacj? AIESEC!


Kirgistan – pa?stwo ma?o znane polskim turystom, po?o?one
w ?rodkowej Azji – graniczy z Kazachstanem, Uzbekistanem, Tad?ykistanem i Chinami.

Kierunek którego nie bierze si? raczej pod uwag?, jako wymarzonego miejsca na sp?dzenie wakacji. A szkoda! Kraj ten jest rajem dla osób kochaj?cych góry i dzik? przyrod?, dlatego te? warto zwróci? na niego uwag? . Jedna ze studentek, nale??ca do organizacji AIESEC, wyrusza w?a?nie
z ramienia tej organizacji, na podbój tego pa?stwa, a my pomo?emy jej w rozs?awieniu Kirgistanu przez zamieszczenie odno?nika do jej bloga, na którym publikowane b?d? regularnie informacje z odwiedzanych przez ni? regionów. Wszystkich zainteresowanych zach?camy do ?ledzenia relacji z podró?y pod adresem https://niejednodoodkrycia.wordpress.com/ , na którym nie zabraknie równie? foto relacji w formie galerii, oraz krótkich filmów na serwisie Youtube.

 


 

Zobacz prezentacj? e-Visa do Turcji

 

 


?atwiej o wiz? do Turcji

30 stycznia MSZ Turcji wyda? informacj? prasow? dotycz?c? zmian w procedurze uzyskiwania wiz do Turcji w sezonie Lato 2014. Wygl?da na to, ?e nasze postulaty zosta?y wys?uchane :-).
Najwa?niejsze fakty, wymagaj?ce jeszcze oficjalnego potwierdzenia to:

• Polacy b?d? mogli otrzyma? wiz? na lotniskach w Turcji
• nowa procedura wystawiania wiz na lotniskach wyeliminuje lub skróci kolejki
• touroperatorzy b?d? mogli wyst?powa? i p?aci? za wizy dla grup turystów
• wybrane linie lotnicze b?d? upowa?nione do wystawiania wiz wjazdowych do Turcji
• strona www.evisa.gov.tr b?dzie równie? w j?zyku polskim
• ka?dy turysta mo?e tam naby? wiz? samodzielnie w "3 min."
• akceptowane b?d? wszystkie karty kredytowe i debetowe


Wakacje od 1 czerwca?

Po raz kolejny media odgrzewaj? temat wakcji letnich, nawi?zuj?c do projektu przedstawionego swego czasu przez PZOT - ale w jaki sposób?

Autorka artyku?u w gazeta.pl kompletnie nie zrozumia?a intencji pomys?odawców. Tytu? artyku?u wprowadza czytelników w b??d. Przecie? bran?a nie chce wyd?u?enia wakacji tylko zró?nicowania terminów rozpocz?cia wakacji letnich na wzór rozwi?zania z feriami zimowymi. D?ugo?? wakacji letnich mialaby pozosta? bez zmian tzn. 2 miesi?ce tak jak dotychczas.
Nic to - dobrze, ?e temat powraca i mo?e w ko?cu przerodzi si? w merytoryczn? dyskusj? z nadziej? na konkretne decyzje MENu.

 


 

Ambasada Turcji przekaza?a aktualn? informacj? o tocz?cych si? pracach w celu usprawnienia nowej procedury uzyskiwania wiz tureckich dla turystów z Polski:

cytat z e-maila otrzymanego 20 stycznia br.:

I would like to inform you  that the Turkish Ministry of Foreign Affairs agreed to include the Polish language option at the e-visa web-site. Now our colleagues are translating the relevant fields and once it is completed the Polish citizens will be able to make their e-via applications in Polish as well.
In addition to that the Ministry informed us that they are working on some alternative payment methods for the visa fees. It may take some time since this issue requires the involvement of some other Governmental Agencies .
I will keep informing you about the developments.

 

Partnerzy serwisu
Strona głównaO nasKontaktZadaj pytanie
Realizacja i partner serwisu KSI Media
Dołącz do nas:
MatimpexSmall PlanetTouroperatorOrganizator TurystykiPolish Tour Operators AssociationOrganizacja pracodawcówImprezy urlopy przelotyRejsy czarteroweZwiedzanieSamolotemAutobusem